Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5589 ДГС Н. Паничарево 01.10.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,021.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, до Административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и горски кантон Ясна поляна” Виж пълна информация
5582 ДГС Н. Паничарево 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м.
бл,цр,гбр,срп,мжд
2113 Процедури за добив на дървесина 6,149.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2113 (отдели, подотдели - 381 б, з; 382 б; 401 а; 410 а, б; 435 а) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5504 ДГС Н. Паничарево 17.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5503 ДГС Н. Паничарево 17.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на работни дрехи, работни ръкавици, предпазни каски, шапки, предпазни екипировки и обувни изделия- без защитно облекло за пожари“

Виж пълна информация
5492 ДГС Н. Паничарево 06.08.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
5458 ДГС Н. Паничарево 16.08.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца“, Виж пълна информация
5385 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 17.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 288.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване, съгласно Раздел II от Наредба № 7/14.11.1997 год., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети, собственост на ТП „ДГС Ново Паничарево“ при „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен Виж пълна информация
5373 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 16.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 240.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети Виж пълна информация
Процедура № 5373 на ДГС Н. Паничарево от 09.06.2021 е прекратена!
5329 ДГС Н. Паничарево 04.06.2021 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС включващо:
1. „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС
2. „Доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Ново Паничарево“


Виж пълна информация
5245 ДГС Н. Паничарево 12.05.2021 Открита процедура 10,428.45 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Изпълнение на дейности по подържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5163 ДГС Н. Паничарево 18.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 138 куб.м. 6 куб.м. 8 куб.м. 677 куб.м. 2 куб.м. 835 куб.м.
бл, цр,гбр, мжд, кгбр
2108 Процедури за добив на дървесина 19,008.09 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2108 (отдели, подотдели - 36 в, 355 и) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
5089 ДГС Н. Паничарево 05.03.2021 Публично състезание 7,631.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4912 ДГС Н. Паничарево 14.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 529 куб.м. 13 куб.м. 556 куб.м. 1051 куб.м. 2 куб.м. 2154 куб.м.
изгор, бл, цр, срлп, мжд, кгбр
2114 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 49,673.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складовеза обект № 2114 - Частни горски територии отдел, подотдел 291 в ; 296 б; 297 в; 303 д, ж ;.,находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4871 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 1955 куб.м. 117 куб.м. 2312 куб.м. 3554 куб.м. 0 куб.м. 8607 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп, трп, чб, бб
№ 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3 Процедури за продажба на дървесина 574,721.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4869 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
601 куб.м. 36 куб.м. 62 куб.м. 527 куб.м. 1078 куб.м. 284 куб.м. 2588 куб.м.
бл, избк, цр, мжд, кгбр, чб
2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2 Процедури за продажба на дървесина 222,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4862 ДГС Н. Паничарево 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
609 куб.м. 609 куб.м. 88 куб.м. 1071 куб.м. 2027 куб.м. 287 куб.м. 4691 куб.м.
чб,бл,изгор,избк,гбр,цр,кгбр,мжд,
2104;2109;2110;2111;2121; Процедури за добив на дървесина 112,790.31 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2104(отдели, подотдели - 353 а; 354 а, в; 355 а, к; 376 о), № 2109(отдели, подотдели – 35 а; 36 б; 37 а; 38 а; 168 б), № 2110 (отдели, подотдели - 32 а, б, в), № 2111 (отдели, подотдели - 174 в; 178 а),№ 2112 (отдели, подотдели - 171 в; 186 в)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
4861 ДГС Н. Паничарево 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
793 куб.м. 1382 куб.м. 91 куб.м. 1768 куб.м. 2605 куб.м. 82 куб.м. 6721 куб.м.
чб,изгор,избк,гбр,срлп,мжд,кгбр,цр,трп,бб,,бл
2101;2102;2103;2105;2106;2107; Процедури за добив на дървесина 160,229.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2101(отдели, подотдели - 340 в , г, 349 а, г),№ 2102(отдели, подотдели - 350 б, в, г, д, ж, з), № 2103(отдели, подотдели - 351 а, б, в, г), № 2105(отдели, подотдели - 364 в ; 373 г, ж ; 381 а, в, и, к), № 2106(отдели, подотдели - 384 ж ;385 а, б, г) и № 2107(отдели, подотдели - 349 д; 353 в ; 354 е ; 355 б, в, г, е; 376 п ; 381 д , е ; 382 в; 384 ф ; 387 у, х ,ц, ч ,я)от ЛФ-2021 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4776 ДГС Н. Паничарево 16.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Виж пълна информация
4705 ДГС Н. Паничарево 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 191 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м.
бл,цр,мжд,кгбр
2013 Процедури за добив на дървесина 13,180.29 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2013 (отдели, подотдели – 37 з, 426 в ) от ЛФ-2020 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
4440 ДГС Н. Паничарево 30.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“

Виж пълна информация