slide

Документи | ДГС Н. Паничарево

Допълнителен списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Н. Паничарево
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
Обявление
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
Информация
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Информация
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски" за ТП "ДГС Ново Паничарево" за ЛФ 2019 г.:
Файл
Добавен
08.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
обявление дърва за огрев
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Н. Паничарево
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
26.04.2018 / ДГС Н. Паничарево