slide

Нормативна уредба | ДГС Н. Паничарево

Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Н. Паничарево