Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
298 ДГС Н. Паничарево „Договоряне без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на гориво за нуждите на ТП ДГС Ново Паничарево” 09.10.2015


info dogovor.rar /09.08.2016/
292 ДГС Н. Паничарево „Годишни технически прегледи на МПС – 7 /седем / броя, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – Сливен, от автомобилния парк на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО” 06.10.2015


239 ДГС Н. Паничарево „Договоряне без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Ново Паничарево” 13.08.2015

192 ДГС Н. Паничарево Информация плащания ДГС Н.Паничарево 01.07.2015

171 ДГС Н. Паничарево «ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА «ЮИДП» ДП ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28.02.1987г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТ 05.06.2015


169 ДГС Н. Паничарево „Доставка, чрез закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ 02.06.2015117 ДГС Н. Паничарево „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево ” 07.04.2015


83 ДГС Н. Паничарево Информация по чл.44 ал.10 ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО 27.03.2015
63 ДГС Н. Паничарево „Доставка, чрез закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ 25.02.2015


24 ДГС Н. Паничарево „Доставка на нови автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево” 03.12.2014