Процедури

Процедура № 953 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 19.05.2017
Втора дата
Начална цена 4,875.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2017 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.