Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
949 ДГС Н. Паничарево 18.04.2017 21.04.2017 Събиране на оферти с обява 10,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” Виж пълна информация
771 ДГС Н. Паничарево 06.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м.
бл,цр,кбр,мжд;
1709-1 Процедури за продажба на дървесина 25,912.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „ Виж пълна информация
749 ДГС Н. Паничарево 23.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2130 куб.м. 0 куб.м. 2130 куб.м.
бк,бл,здб,цр,гбр,гкбр,мжд;
1704-1;1712-1;1714-1; Процедури за продажба на дървесина 128,950.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „ Виж пълна информация
687 ДГС Н. Паничарево 23.01.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
799 куб.м. 1833 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 7187 куб.м. 0 куб.м. 9913 куб.м.
чб,бб,бк,бл,здб,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
№1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ Процедури за добив на дървесина 206,910.44 лв. без ДДС
Предмет: Обекти с №1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г. Виж пълна информация
469 ДГС Н. Паничарево 14.12.2016 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“
Виж пълна информация
465 ДГС Н. Паничарево 28.12.2016 Открита процедура 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничаерво”, за срок от 1 година, с обособени позиции”, Виж пълна информация
458 ДГС Н. Паничарево 29.11.2016 05.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
302 куб.м. 1309 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 5225 куб.м. 0 куб.м. 6905 куб.м.
чб,бб,бк,дб,цр,гбр,кгбр,лп,мжд,трп,
№1704-ДГТ, №1705;, №1710; №1712;, № 1718; Процедури за добив на дървесина 158,040.00 лв. без ДДС
Предмет: „ Сеч и извоз до временен склад, на строителни материали, дърва за огрев и ремонт на извозен горски път ” от Обекти с №1704-ДГТ, №1705-ДГТ, №1710-ДГТ, №1712-ДГТ, № 1718 –ЧГТ, на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г. Виж пълна информация
425 ДГС Н. Паничарево 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122.04 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 122.04 куб.м.
чб
1615-13; 1615-15; Процедури за продажба на дървесина 9,469.35 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-196/14.11.2016 г. Виж пълна информация
403 ДГС Н. Паничарево 17.11.2016 22.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125.02 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125.02 куб.м.
чб
1615-13;1615-14; Процедури за продажба на дървесина 9,638.90 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-192/04.11.2016 г. Виж пълна информация
309 ДГС Н. Паничарево 10.10.2016 13.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85.31 куб.м.
цр,чб
1615-11;1615-12 Процедури за продажба на дървесина 6,530.85 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-169/29.09.2016 г. Виж пълна информация
258 ДГС Н. Паничарево 19.09.2016 23.09.2016 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“
Виж пълна информация
88 ДГС Н. Паничарево 06.07.2016 30.12.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Предмет: Продажба на добита иглолистна дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
57 ДГС Н. Паничарево 28.06.2016 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 15,885.82 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
41 ДГС Н. Паничарево 27.06.2016 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Заповед за класиране след проведен Търг с тайно наддаванеза продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
8 ДГС Н. Паничарево 29.06.2016 05.07.2016 Събиране на оферти с обява 14,277.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места" на територията на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево", със срок на договора до: 30.11.2016 год.", Виж пълна информация