Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2445 ДГС Н. Паничарево 12.10.2018 Събиране на оферти с обява 972.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Виж пълна информация
2385 ДГС Н. Паничарево 19.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб.цр
вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 350.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспортиране и разтоварване» на добита дървесина, находяща се на вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» на територията на ТП ДГС Ново Паничарево - до с.Ново Паничарево с цел осигуряване на дървесина за огрев за собствени нужди за отоплителен сезон 2018-2019г. за сградния фонд на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
2152 ДГС Н. Паничарево 13.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,832.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2018 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво” Виж пълна информация
1967 ДГС Н. Паничарево 03.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 80.40 куб.м. 0 куб.м. 88.20 куб.м. 151.07 куб.м. 0 куб.м. 319.67 куб.м.
бк,изгор,бл,цр,гбр,лп,трп,кгбр,,мжд;
1805-3;1809-6;1809-7;1809-8;1810-5;1810-6; Процедури за продажба на дървесина 20,821.38 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от Виж пълна информация
1873 ДГС Н. Паничарево 01.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125.40 куб.м. 6 куб.м. 97.20 куб.м. 250.80 куб.м. 0 куб.м. 479.40 куб.м.
бк,бл,изгор,цр,гбр,гкбр,мжд;лп,трп
1809-3;1809-4;1810-2;1810-3; Процедури за продажба на дървесина 31,397.20 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1855 ДГС Н. Паничарево 22.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
189 куб.м. 46 куб.м. 33 куб.м. 173 куб.м. 1202 куб.м. 43 куб.м. 1686 куб.м.
бл,цр,гбр,лп,кгбр,мжд;
1811 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
1846 ДГС Н. Паничарево 19.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 162.25 куб.м. 0 куб.м. 262.25 куб.м.
бк,изгор,гбр,лп,трп,мжд;
1809-2 Процедури за продажба на дървесина 16,848.40 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1765 ДГС Н. Паничарево 28.02.2018 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”, с обособени позиции” Виж пълна информация
1753 ДГС Н. Паничарево 02.02.2018 Публично състезание 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“
Виж пълна информация
1713 ДГС Н. Паничарево 28.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 353 куб.м. 32 куб.м. 570 куб.м. 2590 куб.м. 112 куб.м. 4016 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
№ 1801-1; 1805-1;1806-1;1807;1809-1; 1810-1;1801-2 Процедури за продажба на дървесина 270,452.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, намираща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, чл. 38 от НУРВИДГТДОСПДНГП- ЛФ 2018г. Виж пълна информация
1590 ДГС Н. Паничарево 04.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
545 куб.м. 1724 куб.м. 73 куб.м. 1457 куб.м. 6259 куб.м. 186 куб.м. 10244 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
1801;1805;1806;1807;1809;1810;1812; Процедури за добив на дървесина 219,775.79 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ
”Сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен
склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2018 г.
Виж пълна информация
1488 ДГС Н. Паничарево 22.11.2017 Открита процедура 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1390 ДГС Н. Паничарево 20.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.90 куб.м. 59.93 куб.м.
лп;бл;цр;
1704-10;1711-8;1712-4; Процедури за продажба на дървесина 6,500.45 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1376 ДГС Н. Паничарево 08.09.2017 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1295 ДГС Н. Паничарево 16.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.40 куб.м. 139.39 куб.м. 0 куб.м. 165.79 куб.м.
здб,мжд,бл.цр,кгб,
1705-14;1707-11;1709-14;1711-5; Процедури за продажба на дървесина 10,242.33 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1212 ДГС Н. Паничарево 26.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72.43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.43 куб.м.
чб
1705-11;1707-10;1709-13;1716-12; Процедури за продажба на дървесина 5,570.70 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1138 ДГС Н. Паничарево 28.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.79 куб.м.
чб
1705-6;1707-5;1708-10;1709-8;1716-8; Процедури за продажба на дървесина 9,596.85 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1092 ДГС Н. Паничарево 07.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.79 куб.м.
чб
1705-6;1707-5;1708-10;17709-8;1716-8; Процедури за продажба на дървесина 9,596.85 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
Процедура № 1092 на ДГС Н. Паничарево от 07.06.2017 е прекратена!
954 ДГС Н. Паничарево 22.05.2017 Открита процедура 21,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево ”

Виж пълна информация
953 ДГС Н. Паничарево 19.05.2017 Открита процедура 4,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2017 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво”

Виж пълна информация