Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3079 ДГС Н. Паничарево 20.05.2019 Покана до определени лица 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
3038 ДГС Н. Паничарево 02.05.2019 Събиране на оферти с обява 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
Процедура № 3038 на ДГС Н. Паничарево от 02.05.2019 е прекратена!
3034 ДГС Н. Паничарево 02.05.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“ Виж пълна информация
Процедура № 3034 на ДГС Н. Паничарево от 02.05.2019 е прекратена!
3017 ДГС Н. Паничарево 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ АВТОМОБИЛИ И 3 (ТРИ) БРОЯ ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
Процедура № 3017 на ДГС Н. Паничарево от 24.04.2019 е прекратена!
3007 ДГС Н. Паничарево 30.05.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ Виж пълна информация
2976 ДГС Н. Паничарево 14.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС вкл: ”Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС , и доставка на резервни части по заявка на ТП “ДГС Ново Паничарево”

Виж пълна информация
2945 ДГС Н. Паничарево 08.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,904.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2931 ДГС Н. Паничарево 07.05.2019 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2925 ДГС Н. Паничарево 25.04.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и др./ за нуждите на ТП ДГС Ново Паничарево за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2877 ДГС Н. Паничарево 06.03.2019 12.03.2019 Събиране на оферти с обява 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗГ, ЗЛОД И ДР. НЕОБХОДИМИ БЛАНКИ ПО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
2785 ДГС Н. Паничарево 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2731 ДГС Н. Паничарево 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2731 на ДГС Н. Паничарево от 20.02.2019 е прекратена!
2699 ДГС Н. Паничарево 17.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1000 куб.м. 1233 куб.м. 33 куб.м. 2379 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, гбр, лп, кгбр, мжд
1912 и 1913 Процедури за добив на дървесина 52,624.11 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1912 (подотдели: 197: а, в; 198: е) и обект с № 1913 (подотдели: 203: г; 290: б, в) от ЛФ 2019 г., находящи се в горски територии – частна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2698 ДГС Н. Паничарево 15.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 65 куб.м. 40 куб.м. 505 куб.м. 644 куб.м. 149 куб.м. 1732 куб.м.
изгор,избк,трп,мжд,кгбр
1903 Процедури за добив на дървесина 39,171.35 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1903 (подотдели: 315 б, в, г; 317 г ) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2697 ДГС Н. Паничарево 15.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 178 куб.м. 1 куб.м. 586 куб.м. 1205 куб.м. 120 куб.м. 2131 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд,
1908;1909 Процедури за добив на дървесина 45,477.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1908 и № 1909 от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
2532 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
402 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м. 639 куб.м. 121 куб.м. 1746 куб.м.
чб,изгр,избк,бл,цр,кгбр,мждр,
1904;1905 Процедури за добив на дървесина 38,876.49 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г Виж пълна информация
2531 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 581 куб.м. 553 куб.м. 15 куб.м. 1214 куб.м.
чб,изгр,избк,цр,лп,трп,гбр,мждр,
1906;1907 Процедури за добив на дървесина 25,753.52 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г.за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2530 ДГС Н. Паничарево 29.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1072 куб.м. 1163 куб.м. 145 куб.м. 2525 куб.м.
чб,бл,цр,гбр,кгбр,мждр,
1901;1902 Продажба на стояща дървесина на корен 124,866.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
2445 ДГС Н. Паничарево 12.10.2018 Събиране на оферти с обява 972.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Виж пълна информация
2385 ДГС Н. Паничарево 19.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб.цр
вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 350.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспортиране и разтоварване» на добита дървесина, находяща се на вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» на територията на ТП ДГС Ново Паничарево - до с.Ново Паничарево с цел осигуряване на дървесина за огрев за собствени нужди за отоплителен сезон 2018-2019г. за сградния фонд на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация