Процедури

Процедура № 4912 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 14.12.2020
Втора дата
Начална цена 49,673.82 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складовеза обект № 2114 - Частни горски територии отдел, подотдел 291 в ; 296 б; 297 в; 303 д, ж ;.,находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2114 - ЧГТ
Дървесен вид изгор, бл, цр, срлп, мжд, кгбр
Едра 3 куб.м.
Средна 529 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 556 куб.м.
За огрев 1051 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 2154 куб.м.