Процедури

Процедура № 4871 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 574,721.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп, трп, чб, бб
Едра 669 куб.м.
Средна 1955 куб.м.
Дребна 117 куб.м.
Технологична 2312 куб.м.
За огрев 3554 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8607 куб.м.