Процедури

Процедура № 4869 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 222,486.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2
Дървесен вид бл, избк, цр, мжд, кгбр, чб
Едра 601 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
Технологична 527 куб.м.
За огрев 1078 куб.м.
ОЗМ 284 куб.м.
Всичко 2588 куб.м.