Процедури

Процедура № 4705 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 19.10.2020
Втора дата
Начална цена 13,180.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет :„Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2013 (отдели, подотдели – 37 з, 426 в ) от ЛФ-2020 г.,находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,

Данни за дървесината

Обект/и № 2013
Дървесен вид бл,цр,мжд,кгбр
Едра 2 куб.м.
Средна 191 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 403 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 609 куб.м.