Процедури

Процедура № 4338 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 05.06.2020
Втора дата
Начална цена 65,320.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2007 (отдели, подотдели – 34 а, б ) № 2012 (отдели, подотдели – 351 д; 383 ж, з, и, л; 384 в, д; 394 е) от ЛФ-2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2007;2012;
Дървесен вид бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;бб;
Едра 290 куб.м.
Средна 381 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2285 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2979 куб.м.