Процедури

Процедура № 3893 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 19,940.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2006(отдели, подотдели - 37 г, 173 а; 366 б)от ЛФ-2020 г.,находящи в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бл, цр, мжд,кгбр
Едра 30 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 48 куб.м.
За огрев 760 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 889 куб.м.