Процедури

Процедура № 2731 на ДГС Н. Паничарево

Процедура № 2731 на ДГС Н. Паничарево от 20.02.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 20.02.2019
Втора дата
Начална цена 568,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване.

Данни за дървесината

Обект/и № 1901Д
Дървесен вид дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 11932 куб.м.