Процедури

Процедура № 2699 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 17.01.2019
Втора дата
Начална цена 52,624.11 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1912 (подотдели: 197: а, в; 198: е) и обект с № 1913 (подотдели: 203: г; 290: б, в) от ЛФ 2019 г., находящи се в горски територии – частна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 1912 и 1913
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, трп, гбр, лп, кгбр, мжд
Едра 113 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1000 куб.м.
За огрев 1233 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 2379 куб.м.