Процедури

Процедура № 2698 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 15.01.2019
Втора дата
Начална цена 39,171.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1903 (подотдели: 315 б, в, г; 317 г ) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 1903
Дървесен вид изгор,избк,трп,мжд,кгбр
Едра 329 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
Технологична 505 куб.м.
За огрев 644 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Всичко 1732 куб.м.