Процедури

Процедура № 2697 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 15.01.2019
Втора дата
Начална цена 45,477.45 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1908 и № 1909 от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № 1908;1909
Дървесен вид бл,цр,кгбр,мжд,
Едра 64 куб.м.
Средна 178 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 586 куб.м.
За огрев 1205 куб.м.
ОЗМ 120 куб.м.
Всичко 2131 куб.м.