Процедури

Процедура № 2531 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 28.11.2018
Втора дата
Начална цена 25,753.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г.за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № 1906;1907
Дървесен вид чб,изгр,избк,цр,лп,трп,гбр,мждр,
Едра 36 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 581 куб.м.
За огрев 553 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 1214 куб.м.