Процедури

Процедура № 2385 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 19.09.2018
Втора дата
Начална цена 350.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „товарене, транспортиране и разтоварване» на добита дървесина, находяща се на вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» на територията на ТП ДГС Ново Паничарево - до с.Ново Паничарево с цел осигуряване на дървесина за огрев за собствени нужди за отоплителен сезон 2018-2019г. за сградния фонд на ТП ДГС Ново Паничарево

Данни за дървесината

Обект/и № вр.склад «Старо село», отдел 29 «А»
Дървесен вид дб.цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.