Процедури

Процедура № 1855 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 22.02.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 1811
Дървесен вид бл,цр,гбр,лп,кгбр,мжд;
Едра 189 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 173 куб.м.
За огрев 1202 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Всичко 1686 куб.м.