Процедури

Процедура № 1713 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 28.12.2017
Втора дата
Начална цена 270,452.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, намираща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, чл. 38 от НУРВИДГТДОСПДНГП- ЛФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № № 1801-1; 1805-1;1806-1;1807;1809-1; 1810-1;1801-2
Дървесен вид чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Едра 359 куб.м.
Средна 353 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 570 куб.м.
За огрев 2590 куб.м.
ОЗМ 112 куб.м.
Всичко 4016 куб.м.