Процедури

Процедура № 1295 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 16.08.2017
Втора дата
Начална цена 10,242.33 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Данни за дървесината

Обект/и № 1705-14;1707-11;1709-14;1711-5;
Дървесен вид здб,мжд,бл.цр,кгб,
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 26.40 куб.м.
За огрев 139.39 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 165.79 куб.м.