Обща информация

ДГС Н. Паничарево

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
С промените в закона за горите в сила от 09.04.2011 г и със заповед № РД 49-107/13.04.2011 г ТП ДГС Ново Паничарево попада в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие.
Стопанството носи името си от село Ново Паничарево, което е и седалище на неговата административна сграда. Общата му територия е 22 338 ха (в т.ч. 7 371 ха ДГТ) и е разположена в източната част на Бургаска област, като обхваща най-северните разклонения на Странджа, на север от билото м.”Уграш” – м.”Босна”- м.”Тъмните габъри”. Преобладаващата и част има хълмисто-нископланински релеф, само най-северните райони са с подчертано равнинен характер.
Средната надморска височина на стопанството е 216 м., като най-високата точка е връх “Живак” – 453 м.н.в., а най-ниската долното течение на река “Церовска” – 30 м.н.в. Растителността е представена главно от благунови-церови, горунови, букови и горуновобукови формации. Иглолистната растителност е изключително от култури – черен бор, бял бор и дугласка ела. Като цяло тук се намират голям брой растителни видове , които са в червената книга. Най-северозападното находище на странджанската зеленика също се намира тук.
В хидроложко отношение района на ДГС Ново Паничарево се характеризира с непостоянен и силно променлив режим на реките и доловете, като общо взето той е лишен от постоянен и изобилен воден отток. На територията му се намират два язовира – “Ясна Поляна” и “Ново Паничарево”, които захранват с питейна вода цялото южно черноморие. От тук води началото си р.Дяволска и р.Ропотамо. Горите със специално предназначение вододайна зона представляват 70% от площта на стопанството.
В ловностопанско отношение ДГС Ново Паничарево разполага с много добри местообитания за благороден елен, дива свиня и сърна, които съответно са и основните видове дивеч.
На територията на ДГС Ново Паничарево има обособена защитена територия в м.”Тясна река” с естествено местообитание на защитени и редки видове птици на площ от 69,2 ха и защитена територия в местността “Казаков вир” на площ 35,3 ха, която се характеризира с многообразието на дървесна и храстова растителност. Определена е като съобщество на източен бук и горун с вечнозелена понтийско евксинска растителност от където е и началото на р.Ропотамо.

cta-panel-image
news-panel-image
  • ДГС-Ново Паничарево отбелязаха Седмица на гората 2024 г.

    Проведе се открит урок “Лесовъд за един ден”

  • Благодарение на ДГС-Ново Паничарево, нови дръвчета ще красят с. Индже войвода

    Залесени бяха фиданки от дървесен вид чинар