Грска сертификация

Декларация дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Мониторинг на горскостопанските дейности извършени през 2017 г.
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Анализ относно положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП „ДГС Ново Паничарево“
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево